1994 – 1996

Athens Metro

Oil on canvas
165 x 150

(cm)