Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή: Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική») αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο χρήσης του ιστοτόπου του εικαστικού Γεωργίου Ρόρρη www.georgerorris.gr, εγγραφής στο Newsletter, επικοινωνίας μέσω e-mail και  συμπλήρωσης – υποβολής της φόρμας Catalogue Raisonné Collectors. Διά της παρούσας δεσμευόμαστε για την προστασία της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφωνόμαστε με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» EU 2016/679 εφεξής «ΓΚΠΔ».

Ορισμοί

 • Προσωπικά δεδομένα: είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κ.λπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.
 • Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιος Είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζονται στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας  www.georgerorris.gr, εγγραφής στο Newsletter, επικοινωνίας μέσω e-mail και  συμπλήρωσης – υποβολής της φόρμας Catalogue Raisonné Collectors είναι η διαχειριστική ομάδα των ανωτέρω μέσων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

Αρχές στις οποίες Βασιζόμαστε

Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 5 ΓΚΠΔ:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια / ποιότητα δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και αν χρειάζεται, να επικαιροποιούνται.
 • Διατήρηση: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να φυλάσσονται όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο ή από όσο επιβάλλεται από τον Νόμο
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Εγγυάται η ασφάλεια και η  προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά τυχαίας καταστροφής ή φθοράς, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
 • Αρχή Λογοδοσίας.

Συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, μέσω της ιστοσελίδας μας, για να ζητήσετε πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 • Εάν αγοράσετε έργα από εμάς.
 • Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από εταιρείες, συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω αναρτήσεων σε άλλες ιστοσελίδες, social media ή στον τύπο.

Επίσης συλλέγουμε δεδομένα περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας ή τους πελάτες μας ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση, όπως είναι εξωτερικοί μας συνεργάτες, Οργανισμοί Παροχής πληροφοριών σχετικά με την πίστωση και πρόληψη της απάτης, δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες (διοικητικές, φορολογικές, δικαστικές, ρυθμιστικές αρχές, Ασφαλιστικά ταμεία) ή άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς που αναλυτικότερα αναφέρονται στη συνέχεια.

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένο το αρχείο των στοιχείων σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε Σχετικά με Εσάς

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:

 • Πληροφορίες Επικοινωνίας (π.χ. Ονοματεπώνυμο, Δ/νση, αριθμ. Τηλεφώνου, email)
 • Πληροφορίες Πληρωμής (π.χ. επιθυμητός τρόπος πληρωμής)
 • Δεδομένα αναγνώρισης (π.χ. IP διεύθυνση)
 • Ιστορικό πελάτη (π.χ. ποσοστό ικανοποίησης, δεδομένα αγορών, στοιχεία συναλλαγών, παράπονα )
 • Δεδομένα εφαρμογών / ιστοσελίδων/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. cookies)

Κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Οι κατηγορίες των υποκειμένων περιλαμβάνουν:

 • Πελάτες
 • Υποψήφιους Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι, διευθυντές ή εταίροι σε ένα νομικό πρόσωπο.
 • Τρίτα πρόσωπα εμπλεκόμενα σε γεγονότα σχετιζόμενα με την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Το προσωπικό μας

Ποιοι Είναι οι Σκοποί Επεξεργασίας & η Νομική Βάση της Επεξεργασίας των Δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε μια από τις «νομικές βάσεις», όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 §1 του ΓΚΠΔ. Επεξήγηση των νομικών βάσεων επεξεργασίας είναι διαθέσιμη στο Παράρτημα 1 του παρόντος. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Παροχή υπηρεσιών – για την επεξεργασία της παροχής, της διαμόρφωσης της κατάλληλης λύσης και τη διαχείριση της παροχής των υπηρεσιών. [Άρθρο 6§1(α), 6§1(β) και 6§1(στ) ΓΚΠΔ]. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών, αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

Υποστήριξη Πελατών – για απάντηση σε ερωτήματα και για υποστήριξη σχετικά με τις υπηρεσίες μας. [Άρθρο 6§1(α), 6§1(β) και 6§1(στ) ΓΚΠΔ]

Ενέργειες προώθησης και marketing – για απάντηση σε ερωτήματα και για ενημέρωση σχετικά με τα νέα μας και τις υπηρεσίες μας [Άρθρο 6§1(α) και 6§1(στ) ΓΚΠΔ]. Η συναίνεση σχετικά με το marketing μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.

Τήρηση Εννόμων Συμφερόντων μας – π.χ. για τη βελτίωση των υπηρεσιών, πρόληψη και ανίχνευση της απάτης εις βάρος μας [Άρθρο 6§1,(στ) ΓΚΠΔ]

Τήρηση Νομικών μας Υποχρεώσεων – για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές, φορολογικές, λογιστικές,  δικαστικές αρχές και υπηρεσίες [Άρθρο 6§1(γ) ΓΚΠΔ]

Επεξεργασία Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων: Σύμφωνα με το άρθρο 9 §1 και 2 του ΓΚΠΔ η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων επιτρέπεται μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ανάμεσα στις οποίες, η παροχή συγκατάθεσης άρθ. 9§2(α).

Πώς προστατεύουμε την Ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και διαδικασιών συμφώνων με τους σκοπούς επεξεργασίας. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Τα αρμόδια πρόσωπα δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας έχοντας διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση, μόνο στα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.
 • Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται σε Η/Υ με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης σε έντυπη μορφή κλειδώνονται σε ερμάρια όπου έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 28 §4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε δε το δικαίωμα ελέγχου επί αυτών σύμφωνα με το άρθρο 28 §3 στοιχείο η.
 • Τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο.

Για Πόσο Χρονικό Διάστημα Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό. Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:

 • Σε περίπτωση που αγοράσετε έργα διατηρούμε αυτά καθόλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα διατηρούμε αυτά καθόλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.
 • Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό διατηρούμε αυτά μέχρι να μας ζητηθεί η διαγραφή τους από εσάς ή μετά από μια περίοδο αδράνειας που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.
 • Όταν παράσχετε την συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε την διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, καταστρέφονται με ασφάλεια ή ανωνυμοποιούνται.

Ειδικά για τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας, αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακληθεί αυτή. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

Ποιοι Είναι οι Αποδέκτες των Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Πελάτες μας ιδιώτες ή εταιρείες, για τις οποίες ενεργούμε ως «Εκτελών την Επεξεργασία», οι οποίοι είναι «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας».
 • Υπάλληλοί μας ή συνεργάτες μας που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες μας.
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 28 §4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Που Λαμβάνει Χώρα η Επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, των χρηστών της ιστοσελίδας μας, των εγγεγραμμένων στο Newsletter μας κ.λπ., υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια έρευνας για την παροχή υπηρεσιών και εκτός του ΕΟΧ τότε αυτό πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 49, §4 (α) ΓΚΠΔ.

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα:(Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ):

 • Θα εξετάσουμε και αξιολογήσουμε τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τον περιορισμό της παραβίασης
 • Θα αξιολογήσουμε τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί.
 • Θα ειδοποιήσουμε εντός 72 ωρών από τη γνώση για την παραβίαση, εάν απαιτείται, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Θα αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης.

Τα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων και πως Μπορείτε να τα Ασκήσετε

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση / διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων. Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Αναλυτικότερα, έχετε δικαίωμα:

α. Πρόσβασης: Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων από εμάς, και δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

β. Διόρθωσης: Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ. Διαγραφής: Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας: Αυτό το δικαίωμα μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αν:

• Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
• Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία πέραν της συγκατάθεσης.
• Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε στα κατωτέρω)
• Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
• Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση

Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 17 §3).

δ. Περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για την επαλήθευση.

ε. Φορητότητας: Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους, τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί.

στ. Εναντίωσης: Δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επίσης όταν ο λόγος επεξεργασίας αφορά σε απευθείας εμπορική προώθηση.

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα εξετάσουμε το αίτημά σας και θα σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του ή λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας επιπλέον δύο μηνών. (Άρθρο 12 §3).

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων μέσω email. Η καταχρηστική άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (Άρθρο 12 §5) μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί  μας τηλεφωνικά στο [+30] 210 7775017, ή μέσω e-mail: info@georgerorris.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τηλέφωνο:+302106475600
e-mail: contact@dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα

Cookies

Τα cookies είναι σημαντικά για την αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.georgerorris.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των cookies και επιλέξτε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υπολογιστή σας κατά την περιήγηση στο www.georgerorris.gr. Αυτά τα cookies μπορούν να καταργηθούν ανά πάσα στιγμή, καθώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή όλα τα cookies. Η λειτουργία βοήθειας στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποδοχής cookies, την απενεργοποίηση των cookies ή την ειδοποίησή σας κατά τη λήψη ενός νέου cookie. Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας, την αποτελεσματική περιήγησή σας, καθώς και τη σύνδεση και πλοήγηση στις σελίδες. Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται και θα αποθηκεύεται στην Google, στους servers της. Εάν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας και σας συνιστούμε να τα αφήσετε ενεργοποιημένα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: www.allaboutcookies.org

Δεδομένα Καταγραφής

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες και άλλα στατιστικά. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων, όπως το Google Analytics, που συλλέγουν, παρακολουθούν και αναλύουν αυτού του είδους τις πληροφορίες, προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών μας. Οι εν λόγω φορείς παροχής υπηρεσιών τρίτων διαθέτουν δικές τους πολιτικές απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες και προτείνουμε να ενημερωθείτε για αυτές.

Η Google συνιστά επίσης να εγκαταστήσετε το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης Google Analytics παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέπουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google στο http://www.google.com/intl/el/policies/privacy.

Εμπορική Επικοινωνία – Newsletter

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.georgerorris.gr, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο, με την επιφύλαξη της αποδοχής των σχετικών cookies (βλέπε παραπάνω). Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα διαδικτυακά, αλλά μπορεί να ζητήσουμε από εσάς να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις του καλλιτέχνη. Είναι πιθανό να ζητήσουμε την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters, κλπ.) που αποστέλλουμε, ώστε να ενημερώνεται για θέματα του καλλιτέχνη, δύναται να παρέχει τη ρητή συναίνεσή του αναφορικά με την εγγραφή του στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και στην παραχώρηση των στοιχείων τα οποία αποτυπώνονται στη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης. Χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχυθεί η προστασία των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινοποίησης, τροποποίησης ή καταστροφής. Εντούτοις, αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο. Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.georgerorris.gr, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως μας γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα.

Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου Η παρούσα πολιτική αναθεωρείται όταν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.